"> 2016 - Dịch vụ 5s - Vệ sinh công nghiệp tại Vinh Nghệ An